cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Audity » Audity ekologie

Audit ISO 14001


Ekologické audity slouží k vyhodnocení a kvantifikaci ekologických rizik spojených s plánovaným projektem nebo realizovaným výrobkem a následně i ke zmírnění a odstranění jejich dopadů na životní prostředí.
Při provádění těchto auditů se musí dbát v úvahu všechny ekologické aspekty.
Jedním z hlavních důvodů ekologických auditů je vyhnout se budoucím finančním ztrátám, které by mohly vzniknout nedostatečným vyhodnocením a následným odstraňováním škod na životním prostředí.
Struktura a obsah auditu životního prostředí vychází ze struktury auditu systému jakosti a doplňuje ji o ekologické aspekty a jejich monitorování.

Přínos auditu?

Přínosem našeho ekologického auditu je objektivní posouzení systému řízení environmentálních aspektů vyplývajících z konkrétních probíhajících či plánovaných činností firmy. Výstupem je navržení řešení problémů a takových změn ve struktuře firmy, aby tato dokázala eliminovat zátěže plynoucí do životního prostředí na minimum. Audit posuzuje :
 • celkovou efektivnost firmy
 • podnikatelská rizika
 • úroveň procesů v rámci podnikání
 • příležitosti ke snižování spotřeby a celkovému zefektivnění využívání zdrojů
 • příležitosti ke snižování produkce odpadů
 • příležitosti ke snižování spotřeb nebezpečných chemických látek a prostředků
 • příležitosti k využívání environmentálně šetrnějších technologií
 • příležitosti ke zlepšování procesů

Vzor programu auditu

 • Zahájení, upřesnění auditu
 • Vedení – ekologické zátěže / komunikace externí a interní / externí kontroly / sledování legislativy / ekologické havárie
 • Systémové oblasti – environmentální aspekty / právní a jiné předpisy, / řízení dokumentů / řízení záznamů / interní audity / neshody, nápravná a preventivní opatření / zlepšování / přezkoumání vedením
 • Personalistika – odpovědnosti a pravomoci / školení / kategorizace pracovišť / analýza rizik
 • Údržba budov, zařízení a automobilů / revize vyhrazených zařízení / topný systém / provozní řády / měření zdrojů znečištění ovzduší / monitorování spotřeb energií a vody / odpadní vody / havarijní připravenost / dokumentace k PO
 • Řízení provozu – environmentální aspekty / pracovní postupy / nakládání s odpady /nakládání s chemickými látkami a přípravky / osobní ochranné prostředky / havarijní připravenost /
 • Prodej – komunikace se zákazníky / požadavky zákazníků
 • Nakupování – výběr a hodnocení dodavatelů / nakupování nebezpečných látek
 • Havarijní připravenost / BOZP, PO / zařazení objektů dle zákona o závažných haváriích / posouzení z hlediska požárního nebezpečí
 • Nakládání s odpady – sběrná místa / třídění odpadů / nebezpečné odpady / průběžná evidence odpadů / povolení k nakládání s nebezpečnými odpady / smlouvy s oprávněnými firmami k likvidaci odpadů / doklady o likvidaci odpadů
 • Spotřeba přírodních zdrojů / elektrická energie / plyn / tepelná energie / voda / materiál a suroviny / pohonné hmoty / papír
 • Závěr auditu
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron