cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Poradenství » Ekologie » IPPC

Ekologie-IPPC


Co je to IPPC?

IPPC je zkratka pro Integrated Pollution Prevention and Control, což je směrnice Rady Evropské unie 96/61/EC z roku 2996. Do naší pravní úpravy se směrnice IPPC promítla ve formě 76/2002 Sb. - zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování.
IPPC je novým, moderním nástrojem ochrany životního prostředí, který klade důraz především na dosažení integrované prevence a omezování znečištění formou změn vydávání povolení k činnostem, vyjmenovaným v příloze směrnice.

Hlavní principy IPPC?

Základním principem je integrovaný přístup při posuzování technologií.
Povolovací proces vychází z přísnějších kritérií založených na široké škále možných vlivů daných činností na kvalitu ŽP, na lidské zdraví a na ochranu ŽP jako celku.
IPPC sleduje:
 • Efektivnost využívání vstupů
 • Emise do všech složek ŽP
 • Produkci odpadů a nakládání s nimi
 • Energetickou spotřebu
 • Místní rizika

Koho se IPPC týká?

V příloze směrnice IPPC jsou přímo vyjmenovány technologie, jichž se týká.
Směrnice se zaměřuje především na velké závody, u většiny výrobních sektorů rozhoduje také výrobní kapacita.
S vyjímkou chemického průmyslu nejsou malé a střední podniky do směrnice zahrnuty.

Co je to integrované povolení?

Směrnice IPPC obsahuje obecné principy určující základní povinnosti prvozovatele průmyslového zařízení. Prvním a nejdůležitějsím je povinnost učinit všechna vhodná preventivní opatření proti znečišťování, zejména na základě využití nejlepších dostupných technik (BAT).
Naplnění těchto povinností je zajištěno vydáváním tzv. integrovaného povolení.
Účelem Integrovaného povolení je stanovení podmínek pro vykonávání určité výrobní činnosti.
Podmínky udělení Integrovaného povolení jsou vyspecifikovány vyhláškou č. 554/2002 Sb..

Žádost o integrované povolení by měla vždy obsahovat informace o:

 • parametrech zařízení
 • činnostech zařízení
 • použitých látkách a energií
 • zdrojích znečištění
 • druhu a množství předpokládaných emisí
 • předpokládaných důsledcích na životní prostředí
 • navržených preventivních technikách a opatřeních

Přínos integrované prevence v oblasti ochrany ŽP?

 • Naplnění zákonných požadavků
 • Zlepšení environmentálního profilu firmy
 • Trvalý soulad s právními předpisy v oblasti životního prostředí
 • Ochrana lidského zdraví a životního prostředí před možnými negativními dopady
 • Zvyšování důvěry hodnosti u zainteresovaných stran
 • Zvýšení ceny a image firmy
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron