cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Poradenství » Ekologie » Systém managementu životního prostředí
-ISO 14001

Ekologie - ISO 14001


Co je to systém envinronmentálního managementu dle ISO 14001?

EMS (Enviromental Management System) Systém ekologicky orientovaného firemního řízení jsou aktivity firemního managementu zaměřené na ochranu životního prostředí, které jsou definovány jako: složka celkového řídícího systému, která využívá organizačních struktur, činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje pro stanovení a zavedení ekologické politiky.
V současné době v naší podnikatelské sféře sílí povědomí odpovědnosti vůči životnímu prostředí (dále jen ŽP) v souladu s myšlenkou společensky odpovědného podnikání. Vrcholová vedení podniků a organizací si uvědomují, že je nutné v oblasti ochrany ŽP převzít iniciativu neboť dobrovolné zavedení a následná certifikace EMS se rovná nutnost pro prosperitu firmy.

Přínos?

 • Naplnění zákona o veřejných zakázkách
 • Zlepšení environmentálního profilu firmy
 • Trvalý soulad s právními předpisy v oblasti životního prostředí
 • Ochrana lidského zdraví a životního prostředí před možnými negativními dopady
 • Zvyšování důvěryhodnosti u zainteresovaných stran
 • Zvýšení ceny a image firmy
Má-li podnik zaveden EMS, může mu to napomoci získat důvěru u zainteresovaných stran tím, že:
 • vedení se zavázalo k plnění opatření politiky, cílů a cílových hodnot organizace
 • klade se důraz na preventivní spíše než na nápravná opatření
 • lze prokázat odpovídající péči a dodržování předpisů
 • návrh systému zahrnuje proces neustálého zlepšování

Příprava podniku na certifikaci EMS sleduje:

 • vybudování vnitřních zdrojů
 • efektivní zavedení prvků vybrané normy
 • důsledné zavedení zásad podnikatelské charty pro trvale udržitelný rozvoj do všech činností podniku
Požadavkem pro certifikaci je alespoň tříměsíční období, ve kterém je systém uváděn do každodenních činností podniku. V této etapě je kladen důraz na schopnost systému nalézt slabá místa a zavést nápravná opatření vedoucí k neustálému zlepšování EMS.

Rozsah projektu

Projekt výstavby EMS bude zaměřen do oblastí možných zdrojů znečišťování životního prostředí v celém reprodukčním procesu. Bude zahrnovat školení všech úrovní pracovníků organizace a bude respektovat veškeré požadavky systému EMS v rozsahu ISO 14001, dle potřeb společnosti. Účelem realizace projektu je dosažení shody v zabezpečování EMS společnosti s požadavky norem ISO 14001 a norem souvisejících, jakož i požadavky světových odběratelů.

Hlavní etapy projektu

A. INFORMAČNÍ SEMINÁŘ (pro vrcholové vedení a pracovní skupinu)
 • úvod do EMS
 • co očekávat od EMS v podnikové praxi
 • vliv EMS na ekonomiku podniku
 • obsah, principy a struktura požadavků norem ISO 14001
 • úloha vrcholového vedení při realizaci projektu
 • výstavba EMS
Rozsah: 1 dne, u malých firem je součástí zjišťovací analýzy
B. ZJIŠŤOVACÍ ANALÝZA
 • plošné prověření stavu systému EMS v organizaci
 • vypracování podkladové zprávy z analýzy stavu zabezpečování EMS v organizaci (doporučení nutných činností k dosažení shody s požadavky příslušné normy)
 • specifikování rozhodujících neshod stávajícím EMS s požadavky normy ISO 14001
 • vypracování plánu výstavby EMS na období k dosažení certifikační úrovně (na základě provedené analýzy)
Rozsah: 2-3 dny (+1 den zpracování zprávy)
C. KONZULTAČNÍ ETAPA
 • vytváření dokumentů popisujících funkční EMS a následná implementace do praxe
 • systém interních auditů a opatření k nápravě
 • stanovování návrhů preventivních opatření
 • metodická pomoc při realizaci přezkoumávání EMS vedením
Tento rozsah plnění předpokládá realizaci úkolů zadaných konzultantem a zdokumentovaných zápisem z výkonu poradenství.
Rozsah: dle požadavků objednavatele v průběhu sjednaného období (doporučená frekvence konzultací 2x až 3x do měsíce)
D. ŠKOLENÍ INTERNÍCH AUDITORŮ
Na základě úspěšného absolvování školení budou auditorům vystaveny osobní certifikáty.
 • smysl provádění interních auditů
 • požadavky na interního auditora
 • požadavky EMS 14001
 • metodika provádění interních auditů (příprava, průběh a vyhodnocování)
 • test
Rozsah: 1 den pro vyškolení auditory systému jakosti, 2 dny pro ostatní uchazeče

Cena a fakturace:
(za bod C této nabídky) Cena je stanovena rámcově pro činnosti poradenství, konzultace a odbornou pomoc:
 • Hodina výkonu: v rozsahu od Kč 800,-- do Kč 900,-- + 19% DPH
 • Cestovní náklady: dle platných QC předpisů
 • Diety a čas na cestě neúčtujeme
Způsob úhrady Úvodní přednáška a zjišťovací analýza fakturace po odvedení práce. Za bod C. této nabídky fakturace po převzetí plnění do 7 dnů, vždy za uplynulý poradenský měsíc.
 • Splatnost 14 dnů.
 • Při nedodržení termínu splatnosti 3x se opakujícím je bod C. fakturován zálohově.
 • Přílohou k daňovému dokladu bude odsouhlasené plnění (výkaz poradenství). Vedení tohoto dokumentu zajišťuje řešitelem pověřený poradce.
Převzetí plnění: Plnění předmětu smlouvy převezme zadavatel písemnou formou na poradenském listě řešitele (výkaz poradenství).

Odpovědnost řešitele: Řešitel zajistí přípravu EMS a potřebnou dokumentaci tak, aby vyhovovala ve všech částech a v plném rozsahu požadavkům na certifikaci EMS dle norem ISO 14001. Zhotovitel jmenuje pověřeného pracovníka, který bude provázet projekt od počátku až do konce. Řešitel zodpovídá za kvalitní provedení všech služeb.
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron