cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Poradenství » Kvalita » Systém managementu řízení kvality
- ISO 9001

Jakost - ISO 9001


Co je to systém managementu kvality dle ISO 9001?

Aby byly organizace schopny konkurovat a zachovali si dobrou ekonomickou výkonnost, musí využívat stále efektivnějších a účinnějších systémů zabezpečování kvality. Tyto systémy mají vést k neustálému zlepšování kvality a rostoucímu uspokojování zákazníků a jiných zainteresovaných stran (zaměstnanců, vlastníků, subdodavatelů, společnosti atd.).
Požadavky jednotlivých zákazníků se velmi často zpracovávají do tzv. "specifikací", tyto specifikace však samy o sobě nezaručují a nemohou zaručit soustavné plnění požadavků zákazníka, vyskytnou-li se nedostatky v organizačním systému dodávání a podpory výrobku.
Tato skutečnost ve svém důsledku vedla k vypracování norem a směrnic, které doplňují příslušné požadavky na výrobek či službu. Tak vznikly mezinárodní normy ISO, které popisují oblasti (činnosti), které mají systémy jakosti obsahovat. ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Česká republika přijala tuto mezinárodní normu jako normu národní (ČSN), stejně jako ji přijalo ES a vydalo jako EN. Její závaznost tedy vyplývá z tohoto aktu.

Rozsah systému managementu kvality?

Projekt realizace systému managementu kvality bude zaměřen do oblastí řízení kvality v celém reprodukčním procesu (v celém okruhu kvality), ekonomiky kvality, bezpečnosti a ručení za výrobek. Bude zahrnovat školení všech úrovní pracovníků organizace a bude respektovat veškeré požadavky systému kvality v rozsahu ISO 9001 dle potřeb společnosti.

Přínos?

 • dosažení shody v zabezpečování kvality zadavatele s požadavky norem ISO 9001 a norem souvisejících, jakož i požadavky odběratelů
 • Naplnění zákona o veřejných zakázkách
 • Zlepšení výkonnosti procesů
 • Zlepšení konkurenceschopnosti firmy
 • Posilování důvěry mezi firmou a zákazníkem
 • Zvýšení ceny a image firmy

Hlavní etapy projektu

A. INFORMAČNÍ SEMINÁŘ (pro vrcholové vedení a pracovní skupinu)
 • úvod do kvality
 • co očekávat od QMS v podnikové praxi
 • vliv QMS na ekonomiku podniku
 • obsah, principy a struktura požadavků norem ISO 9001
 • úloha vrcholového vedení při realizaci projektu
 • ručení za výrobek
Rozsah: 1/2 dne, u malých firem je součástí zjišťovací analýzy
B. ZJIŠŤOVACÍ ANALÝZA
 • plošné prověření stavu systému kvality v organizaci
 • vypracování podkladové zprávy z analýzy stavu zabezpečování kvality v organizaci, doporučení nutných činností k dosažení shody s požadavky příslušné normy
 • specifikování rozhodujících neshod (odchylek) mezi stávajícím SZJ a požadavky normy ISO 9001
 • vypracování plánu výstavby QMS na období k dosažení certifikační úrovně (na základě provedené analýzy)
Rozsah: 2 - 4 dny (dle velikosti prověřované firmy a lokalit) (+1 den zpracování zprávy a plánu výstavby v kanceláři Quality Centrum, spol. s r. o.)
C. KONZULTAČNÍ ETAPA
 • vytváření dokumentů popisujících funkční QMS a následná implementace do praxe,
 • definování politiky a cílů kvality
 • provedení interních auditů systému kvality
 • odborná pomoc při realizaci nápravných opatření
 • stanovování návrhů preventivních opatření
 • metodická pomoc při realizaci přezkoumávání QMS vedením
 • metodická pomoc při realizaci zlepšování systému kvality
Tento rozsah plnění předpokládá realizaci úkolů zadaných konzultantem a zdokumentovaných zápisem z výkonu poradenství.
Rozsah: dle požadavků objednavatele v průběhu sjednaného období (doporučená frekvence konzultací 3x - 4x do měsíce)
D. ŠKOLENÍ INTERNÍCH AUDITORŮ
Na základě úspěšného absolvování školení budou auditorům vystaveny osobní certifikáty.
 • smysl provádění interních auditů
 • požadavky na interního auditora
 • požadavky ISO 19011:2002
 • požadavky ISO 9001
 • metodika provádění interních auditů (příprava, průběh a vyhodnocení)
 • test
Rozsah: 2 dny
E. TVORBA A PSANÍ DOKUMENTACE
Rozsah: v rozsahu dokumentace potřebné pro realizaci systému jakosti a činností navazujících

Cena a fakturace:
(za bod C této nabídky)Cena je stanovena rámcově pro činnosti poradenství, konzultace a odbornou pomoc:
 • Hodina výkonu: v rozsahu od Kč 800,-- do Kč 900,-- + 19 % DPH
 • Cestovní náklady: dle platných QC předpisů
 • Diety a čas na cestě neúčtujeme
Způsob úhrady
 • Úvodní přednáška a zjišťovací analýza po odvedení práce ze strany řešitele.
 • Za bod C této nabídky fakturace po převzetí plnění do 7 dnů, vždy za uplynulý poradenský měsíc.
 • Splatnost 14 dnů.
 • Přílohou k daňovému dokladu bude odsouhlasené plnění (výkaz poradenství). Vedení tohoto dokumentu zajišťuje řešitelem pověřený pracovník.
Převzetí plnění:
 • Plnění předmětu smlouvy převezme zadavatel písemnou formou na poradenském listě řešitele (výkaz poradenství).
Odpovědnost řešitele:
 • Řešitel zajistí přípravu systému jmanagementu kvality a potřebnou dokumentaci tak, aby vyhovovala ve všech částech a v plném rozsahu požadavkům na certifikaci systému managementu kvality dle norem ISO 9001.
 • Řešitel jmenuje pověřeného pracovníka, který bude provázet projekt od počátku až do konce.
 • Řešitel zodpovídá za kvalitní provedení všech služeb.
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron