cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Poradenství » Kvalita » Automobilový průmysl
- ISO/TS 16949

Jakost - ISO/TS 16949


Co je to systém managementu jakosti dle ISO/TS 16949 ?

ISO/TS 16949 je automobilový systémový standard. 4 skupiny standardů pro systém jakosti (QS 9000, VDA 6.1, AVSQ, EAQF) byly spojeny do jednoho mezinárodního standardu (ISO/TS 16949), který byl publikován za účelem veřejné diskuse v srpnu 1998 a realizován v březnu 1999.
Standard připomíná velmi hodně QS 9000 3. vydání, s nějakým rozšířením z dalších národních automobilových norem. Uživatelé QS 9000, AVSQ, EAQF nebo VDA 6.1 budou akceptovat certifikaci ISO/TS 16949 jako ekvivalent, takže odpadne několika násobná certifikace.
Tato technická specifikace je uplatnitelná v celém dodavatelském řetězci v automobilovém průmyslu. Platí pro všechna pracoviště výrobců dílů nebo poskytovatelů služeb a pro jejich dodavatele.

Přínos ?

Cíl ISO/TS 16949 je stejný jako u QS 9000. Jmenovitě rozvoj systémů jakosti, které umožňují neustálé zlepšování, zdůrazňují prevenci neshod a redukci variability a ztrát v dodavatelském řetězci. (Aplikace je zaměřena na dodavatele a subdodavatele v automobilovém průmyslu. Je zde zvýšený důraz na certifikaci subdodavatelů 2. a 3. stupně.)
Neustálé zlepšování musí být explicitně včleněno do plánování jakosti a rovněž jako velmi důležitý element celkové politiky jakosti zaměřeno na kvalitu, servis (dodávky), náklady a technologie. V tomto ohledu ISO/TS inklinuje k TQM.
Specifické zákaznické požadavky budou zahrnuty do systému jakosti, aby zároveň bylo zajištěno uznání certifikace zákazníkem.
Stejně tak jsou zákaznické požadavky zahrnuty do certifikačního auditu.

Hlavní etapy projektu

A. INFORMAČNÍ SEMINÁŘ (pro vrcholové vedení a pracovní skupinu)
 • úvod do jakosti
 • co očekávat od SMJ v podnikové praxi
 • vliv SMJ na ekonomiku podniku
 • obsah, principy a struktura požadavků norem ISO 9001
 • úloha vrcholového vedení při realizaci projektu
 • ručení za výrobek
Rozsah: 1/2 dne, u malých firem je součástí zjišťovací analýzy
B. ZJIŠŤOVACÍ ANALÝZA
 • plošné prověření stavu systému jakosti v organizaci
 • vypracování podkladové zprávy z analýzy stavu zabezpečování jakosti v organizaci, doporučení nutných činností k dosažení shody s požadavky příslušné normy
 • specifikování rozhodujících neshod (odchylek) mezi stávajícím SMJ a požadavky normy ISO 9001
 • vypracování plánu výstavby SMJ na období k dosažení certifikační úrovně (na základě provedené analýzy)
Rozsah: 2 - 4 dny (dle velikosti prověřované firmy a lokalit) (+1 den zpracování zprávy a plánu výstavby v kanceláři Quality Centrum, spol. s r. o.)
C. KONZULTAČNÍ ETAPA
 • vytváření dokumentů popisujících funkční SMJ a následná implementace do praxe,
 • definování politiky a cílů jakosti
 • provedení interních auditů systému jakosti
 • odborná pomoc při realizaci opatření k nápravě
 • stanovování návrhů preventivních opatření
 • metodická pomoc při realizaci přezkoumávání SMJ vedením
 • metodická pomoc při realizaci zlepšování systému jakosti
Tento rozsah plnění předpokládá realizaci úkolů zadaných konzultantem a zdokumentovaných zápisem z výkonu poradenství.

Rozsah: dle požadavků objednavatele v průběhu sjednaného období (doporučená frekvence konzultací 3x - 4x do měsíce)
D. ŠKOLENÍ INTERNÍCH AUDITORŮ
Na základě úspěšného absolvování školení budou auditorům vystaveny osobní certifikáty.
 • smysl provádění interních auditů
 • požadavky na interního auditora
 • požadavky ISO 19011:2002
 • požadavky ISO 9001
 • metodika provádění interních auditů (příprava, průběh a vyhodnocení)
 • test
Rozsah:2 dny
E. TVORBA A PSANÍ DOKUMENTACE
Rozsah: v rozsahu dokumentace potřebné pro realizaci systému jakosti a činností navazujících
Cena a fakturace:
(za bod C této nabídky) Cena je stanovena rámcově pro činnosti poradenství, konzultace a odbornou pomoc:
 • Hodina výkonu: v rozsahu od Kč 800,-- do Kč 900,-- + 19 % DPH
 • Cestovní náklady: dle platných QC předpisů
 • Diety a čas na cestě neúčtujeme
Způsob úhrady
Úvodní přednáška a zjišťovací analýza po odvedení práce ze strany řešitele. Za bod C této nabídky fakturace po převzetí plnění do 7 dnů, vždy za uplynulý poradenský měsíc.
 • Splatnost 14 dnů.
 • Při nedodržení termínu splatnosti 3x se opakujícím je bod C. fakturován zálohově.
 • Přílohou k daňovému dokladu bude odsouhlasené plnění (výkaz poradenství).
 • Vedení tohoto dokumentu zajišťuje řešitelem pověřený pracovník.
Převzetí plnění:
Plnění předmětu smlouvy převezme zadavatel písemnou formou na poradenském listě řešitele (výkaz poradenství).

Odpovědnost řešitele:
Řešitel zajistí přípravu systému jakosti a potřebnou dokumentaci tak, aby vyhovovala ve všech částech a v plném rozsahu požadavkům na certifikaci systému jakosti dle norem ISO 9001.
Řešitel jmenuje pověřeného pracovníka, který bude provázet projekt od počátku až do konce.
Řešitel zodpovídá za kvalitní provedení všech služeb.
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron