cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Poradenství » Bezpečnost » Systém managementu BOZP
- ISO 45001

Bezpečnost - ISO 45001


Co to je SMBOZP dle ISO 45001?

SMBOZP je soubor pravidel umožňujících trvalou bezpečnost a zdraví při práci, který je kompatibilní se systémy dle norem ISO.

Přínos?

Zavedení systému SMBOZP zaručuje, že Váš systém řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci byl porovnán se standardem nejlepších praktik a shledán vyhovujícím. Tím, že byl certifikát vydán třetí stranou – akreditačním orgánem, dává zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám na vědomí, že aktivně chráníte zdraví a bezpečnost Vašich pracovníků.

Eliminace rizik a nebezpečí

OHSAS 18001 vyhodnotí Váš systém řízení bezpečnosti z různých pohledů. Rozsah použití závisí na takových faktorech jako jsou politika organizace pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce, povaha jejich činností a podmínky, za kterých působí.

Úspěšný systém řízení bezpečnosti by měl být založen na:

 • politice ochrany zdraví a bezpečnosti práce přiměřené podniku
 • identifikaci rizik pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce a právních požadavků
 • cílech, cílových hodnotách a programech zajišťujících neustálé zlepšování
 • řídících činnostech pro řízení rizik ochrany zdraví a bezpečnosti práce
 • monitoringu výkonnosti systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce
 • neustálém přezkoumání, hodnocení a zlepšování systému
Norma ISO 45001 stanoví požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které organizaci umožní řídit rizika BOZP a zlepšovat úroveň organizace v této oblasti.
Norma ISO 45001 je návodem pro vybudování systému managementu BOZP, který pomůže eliminovat nebo minimalizovat rizika pro pracovníky organizace a další zainteresované strany, jejichž aktivity jsou spojeny s riziky pro BOZP.

Základní principy systému

 • prevence rizik
 • zajištění trvalého zlepšování

Postup implementace principů systému řízení BOZP dle ISO 45001

 • zpracování analýzy pro implementaci systému řízení
 • zahájení realizace odsouhlasených doporučení z analýzy zahrnující:
  • realizaci opatření pro zajištění plnění právních požadavků
  • realizaci opatření vyplývající z normy zahrnující:
 • identifikace a vyhodnocení všech rizik BOZP
 • zpracování Registru rizik BOZP
 • definování významných rizik
 • stanovení cílů, cílových hodnot a programů pro jejich realizaci
 • vydání politiky BOZP
 • zpracování Registru právních a jiných požadavků
 • stanovení opatření pro řízení všech významných rizik
 • zajištění proškolení zaměstnanců na jednotlivých úrovních:
  • vrcholový management
  • pracovní tým implementace
  • interní auditoři
  • střední management
  • zaměstnanci
 • zpracování dokumentace systému a záznamů
 • nastavení účelné a efektivní komunikace v BOZP
 • stanovení způsobu monitoringu a měření v rozsahu:
  • legislativních požadavků
  • řízení ukazatelů rizik
  • cílových hodnot
  • zajištění havarijní připravenosti
  • realizace interních auditů
  • zajištění postupu pro realizaci nápravných a preventivních opatření
Postup práce:
Projekt výstavby systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce - SMBOZP bude zaměřen do oblastí možných zdrojů znečišťování životního prostředí v celém reprodukčním procesu. Bude zahrnovat školení všech úrovní pracovníků organizace a bude respektovat veškeré požadavky systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce v rozsahu SMBOZP, dle potřeb společnosti.
Účelem realizace projektu je dosažení shody v zabezpečování ochrany zdraví a bezpečnosti práce společnosti s požadavky normy ISO 45001 a norem souvisejících.

Hlavní etapy projektu

A. INFORMAČNÍ SEMINÁŘ (pro vrcholové vedení a pracovní skupinu)
 • úvod do systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle ISO 45001
 • co očekávat od systému BOZP v podnikové praxi
 • obsah, principy a struktura požadavků norem ISO 45001
 • úloha vrcholového vedení při realizaci projektu
 • výstavba SMBOZP
Rozsah: 1 dne, u malých firem je součástí zjišťovací analýzy
B. ZJIŠŤOVACÍ ANALÝZA
 • plošné prověření stavu systému BOZP dle normy ISO 45001 v organizaci
 • vypracování podkladové zprávy z analýzy stavu zabezpečování SMBOZP v organizaci doporučení nutných činností k dosažení shody s požadavky příslušné normy
 • specifikování rozhodujících neshod mezi stávajícím zabezpečením ochrany zdraví a bezpečnosti práce s požadavky normy ISO 45001
 • vypracování plánu výstavby systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle normy ISO 45001 na období k dosažení certifikační úrovně (na základě provedené analýzy)
Rozsah: 2-3 dny (+1 den zpracování zprávy)
C. KONZULTAČNÍ ETAPA
 • vytváření dokumentů popisujících funkční systém ochrany zdraví a bezpečnosti práce a následná implementace do praxe
 • systém interních auditů a opatření k nápravě
 • stanovování návrhů preventivních opatření
 • metodická pomoc při realizaci přezkoumávání systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce vedením
Předpokládaný rozsah plnění
 • Odborná pomoc při vytváření dokumentů popisující funkční systém ochrany zdraví a bezpečnosti práce
 • Odborná pomoc při implementaci popsaného systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle ISO 45001 do praxe
 • Metodické vedení při realizaci interních auditů
 • Odborná pomoc při realizaci opatření k nápravě cca
 • Odborná pomoc při navrhování preventivních opatření
 • Odborná pomoc při realizaci přezkoumání systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce vedením
Tento rozsah plnění předpokládá realizaci úkolů zadaných konzultantem a zdokumentovaných zápisem z výkonu poradenství.

Rozsah: dle požadavků objednavatele v průběhu sjednaného období (doporučená frekvence konzultací 2x - 3x do měsíce)
D. ŠKOLENÍ INTERNÍCH AUDITORŮ
Na základě úspěšného absolvování školení budou auditorům vystaveny osobní certifikáty, smysl, provádění interních auditů
 • požadavky na interního auditora
 • požadavky normy ISO 45001
 • metodika provádění interních auditů (příprava, průběh a vyhodnocování)
 • test
Rozsah: 1 den - pro vyškolení auditory systému jakosti, 2 dny pro ostatní uchazeče

Cena a fakturace: (za bod C. této nabídky) Cena je stanovena rámcově pro činnosti poradenství, konzultace a odbornou pomoc:
 • Hodina výkonu: v rozsahu od Kč 800,-- do Kč 900,-- + 19 % DPH
 • Cestovní náklady:dle platných QC předpisů
 • Diety a čas na cestě neúčtujeme
Způsob úhrady
 • Úvodní přednáška a zjišťovací analýza - fakturace po odvedení práce.
 • Za bod C. této nabídky fakturace po převzetí plnění do 7 dnů, vždy za uplynulý poradenský měsíc.
 • Splatnost 14 dnů.
 • Při nedodržení termínu splatnosti 3x se opakujícím je bod C. fakturován zálohově.
 • Přílohou k daňovému dokladu bude odsouhlasené plnění (výkaz poradenství). Vedení tohoto dokumentu zajišťuje řešitelem pověřený poradce.
Převzetí plnění: Plnění předmětu smlouvy převezme zadavatel písemnou formou na poradenském listě řešitele (výkaz poradenství).

Odpovědnost řešitele: Řešitel zajistí přípravu systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle normy OHSAS 18001 a potřebnou dokumentaci tak, aby vyhovovala ve všech částech a v plném rozsahu požadavkům na certifikaci systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce dle normy ISO 45001. Zhotovitel jmenuje pověřeného pracovníka, který bude provázet projekt od počátku až do konce. Řešitel zodpovídá za kvalitní provedení všech služeb.
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron